Κυριακή, 23 Αυγούστου 2015

"ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ" Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐπιστολῶν ἐκ τοῦ βιβλίου Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής Ἐπιστολή ΣΤ΄ Γράφεις διά τόν θυμόν εἰς τοῦ ἄφρονος τήν καρδίαν.


"ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ"
Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐπιστολῶν ἐκ τοῦ βιβλίου
Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής
Ἐπιστολή ΣΤ΄
Γράφεις διά τόν θυμόν εἰς τοῦ ἄφρονος τήν καρδίαν.
http://www.egolpion.com/img/logos/ekfrasis_monaxikhs_empeirias-exofullo.jpghttp://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/01/joseph1.jpg 
d47

Διαβάστε ἀπόσπασμα ἀπό τήν Ἐπιστολή:  Α΄ , Β΄ , Γ΄ , Δ΄ , Ε΄ ,  Γράφεις διά τόν θυμόν εἰς τοῦ ἄφρονος τήν καρδίαν. (Ἐπιστολή ΣΤ΄).


http://3.bp.blogspot.com/-k8OC43yABq4/UX5zidGmCPI/AAAAAAAAL4g/VOIzfe7pDsE/s1600/%CE%B8%CF%85%CE%BC%CF%8C%CF%82.jpgΓράφεις διά τόν θυμόν εἰς τοῦ ἄφρονος τήν καρδίαν. Ὁ θυμός καθ' ἑαυτόν εἶναι φυσικός. Ὅπως τά νεῦρα στό σῶμα. Εἶναι καί αὐτός νεῦρον ψυχῆς. Καί ὀφείλει νά τόν μεταχειρίζεται ὁ καθείς ἐνανττίον
  • τῶν δαιμόνων,
  • ἀνθρώπων αἱρετικῶν,
  • καί παντός κωλύοντος ἀπό τήν ὁδόν τοῦ Θεοῦ.
Ἐάν δέ θυμώνῃς κατά τῶν ὁμοψύχων ἀδελφῶν ἤ, ἐκτός ἑαυτοῦ γενόμενος, χαλᾷς τά ἔργα τῶν χειρῶν σου, γίνωσκε ὅτι κενοδοξίαν νοσεῖς καί κάμνεις παράχρησιν τοῦ νεύρου τῆς ψυχῆς. 
Ἀπαλλάττεσαι δέ διά τῆς ἀγάπης πρός πάντας καί ἀληθοῦς ταπεινώσεως.

Διά τοῦτο, ὅταν σοί ἔλθῃ θυμός κλεῖσε τό στόμα δυνατά καί μή ὁμιλήσῃς εἰς τόν ὑβρίζοντα ἤ ἀντιμάζοντα ἤ ἐλέγχοντα ἤ πολυειδῶς σε πειράζοντα ἄνευ λόγου.

Καί αὐτός ὁ Ὄφις θά στρίψῃ μέσα εἰς τήν καρδίαν, θά ἀνέλθῃ μέχρι τόν λαιμόν, καί ἀφου δέν θά τοῦ δώσῃς διέξοδον θά πνιγῇ καί θά σκάσῃ. Καί, ὅταν αὐτό ἐπαναληφθῇ ὀλίγας φοράς, θά ὀλιγοστεύσῃ κάι θά παύσῃ τελείως. 

Ἐπειδή ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος λογικός καί ἥμερος, διορθώνεται ἀσυγκρίτως καλύτερον μέ τήν ἀγάπην κάί μέ τόν ἥμερον τρόπον, παρά μέ τόν θυμόν καί τό ἄγριον.

ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου